Privacybeleid

1. Beheer van de website en de applicatie

Espana Villas & Apartments 2007 SL met maatschappelijke zetel te 03688 La Canalosa, Partida Algezar 4 en met BTW nummer ES B54199666 (hierna EVA) en met emailadres info@cryptotrain.eu eerbiedigt het privéleven van de Users van zijn Cryptotrain website en applicatie. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de Cryptotrain website en applicatie, als het gebruik dat EVA van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 alsook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door EVA verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken Users en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

Identificatie : EVA is verantwoordelijk voor de verwerking van de ingezamelde gegevens. EVA gaat niet over tot het bewaren en opvragen van gevoelige gegevens.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website(s) en/of diensten aangeboden door onszelf dan wel onze Partners aanvaardt U dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de Cryptotrain website en voor de aanbieding van bepaalde diensten en producten. Dit onder meer wanneer U intekent op een cryptoseminar dan wel inschrijft op onze nieuwsbrief. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens U de Cryptotrain website bezoekt. De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en de verder afwikkeling van de door U bestelde diensten. Tevens worden deze verwerkt met het oog op het constant verbeteren van onze diensten en onze website en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van bijkomende producten en/of diensten en dit ook door beroep te doen op (mogelijke) onderaannemers. Dankzij deze gegevens kunnen wij U bovendien via elektronische weg en/of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen doorsturen. Indien U geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, klik dan hier.

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van 2 rechtsgronden:

Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan de website;
Uw contractuele relatie van zodra u onze diensten aankoopt;

Indien U zich zou verzetten tegen de verwerking van de informatie, is het van onze zijde onmogelijk om de overeenkomst uit te voeren en zullen wij deze diensten niet verder strekken.

5. Overdracht van persoonsgegevens

Om bepaalde diensten te kunnen leveren houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mede te delen aan onze partners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties en landen buiten de Europese unie. Bovendien, en voor zover U zich voorafgaand en uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan ten allen tijde deze toestemming intrekken.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op contractuele relaties.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt door EVA. U kan ons contacteren op volgend emailadres: info@cryptotrain.eu.

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, gegevensoverdracht en uw recht van bezwaar

Conform de algemene verordening gegevensbescherming, beschikt U over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op U betrekking hebben. U beschikt tevens over een recht om U te verzetten tegen de verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht op overdraagbaarheid m.n. deze gegevens kunnen – op uw verzoek – worden overgedragen aan een derde. De uitoefening van deze rechten kan door een brief te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke zoals vermeld in het vorige artikel. U heeft tevens de mogelijkheid om het toesturen van informatie brieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt. Wanneer U het recht U te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo U commerciële boodschappen ontvangt op meerder e-mail adressen, dient U zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient U duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die U wenst te deactiveren.

10. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Ze vereenvoudigen het bezoek alsook verbeteren zij de communicatie met de website. U kan de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

11. Data Protection Officer en Gegegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt U zich wenden tot Onze Data Protection Officer op het email adres t.declercq@taloadvocaten.be De Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be;

De CryptoTrain staat voor u klaar.

Bedankt voor uw interesse.

Vul hier uw gegevens en vervolgens enkele vragen in om uw applicatie in te zenden. Indien toegelaten wordt u per e-mail verwittigd.