Legale informatie

1. Cryptotrain is de handelsbenaming zoals aangewend door de vennootschap Espana Villas & Appartments, met maatschappelijke zetel te 03688 La Canalosa Partida Algezar 15, en met ondernemingsnummer ES B54199666(hierna EVA). EVA is intellectueel eigenaar van de website en van diverse daarmee samenhangende producten, diensten, merk- en domeinnamen zoals cryptotrain.eu, cryptotrain.be en cryptotrain.nl.

2. EVA zal met cryptotrain trachten om zowel bedrijven als particulieren te informeren omtrent de werking van Cryptovaluta, Blockchain en Mining.

3. De verantwoordelijken achter cryptotrain en EVA zijn te bereiken op het emailadres: info@cryptotrain.eu

4. Door EVA en/of gerelateerde diensten te gebruiken en/of te bezoeken, stemt de user in met de navolgende algemene voorwaarden en de privacyverklaring, zoals gepubliceerd op de website. Als u niet instemt met één of meer voorwaarden, kan en mag U onder geen beding gebruik maken van de Cryptotrain website. Door gebruik te maken van de Cryptotrain website aanvaardt U onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

5. EVA behoudt zich het recht voor de gebruikersvoorwaarden voor de Cryptotrain website te wijzigen waarbij de User op de hoogte wordt gesteld van de wijziging. Het verder gebruik van de Cryptotrain website zal worden aanzien als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

6. De User kan gebruik maken van de website onder de benaming Cryptotrain indien de User een werkende internetverbinding ter beschikking heeft. Cryptotrain stelt een website ter beschikking welke beperkte informatie verschaft omtrent het bijwonen en boeken van cryptoseminars in het buitenland.

7. De Cryptotrain website mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor aan de User autorisatie is verleend.

8. Bij boekingsaanvragen en informatieaanvragen krijgt EVA informatie ter beschikking van de User van de website. Deze informatie wordt slechts gedurende een beperkte periode ter beschikking gehouden en dit met het oog op de finale contractsluiting. In zoverre er geen contract tot stand komt zal deze info gewist worden binnen de 2 maanden.

9. EVA staat ervoor in dat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van deskundige partners in het geven van informatie omtrent cryptocurrency.

10. Cryptotrain selecteert op basis van ervaring en deskundigheid haar sprekers voor de cryptoseminars. EVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, effectiviteit en/of kosten die in het kader van de Cryptotrain – dienstverlening aan een deelnemer geadviseerd worden. De User blijft als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij via Cryptotrain en EVA doorgeeft en de opvolging daarvan. EVA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent wat met de verzamelde info op de seminars wordt gedaan in de toekomst.

11. EVA aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Cryptotrain te verwijten zijn zoals schommelingen in de waarde van de cryptocurrencies edm.

12. EVA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik door de User zelf van de Cryptotrain website of van onderdelen hiervan door de User zelf. Ook het gebruik van informatie zoals geregistreerd tijdens de sessies is strikt verboden. Hieronder is begrepen de verspreiding van schadelijk of bij Wet verboden materiaal en de gevolgen van acties van derden die zich toegang hebben verschaft tot de Cryptotrain Website of onderdelen daarvan.

13. De aansprakelijkheid van EVA blijft hoe dan ook beperkt tot de kosten voor een boeking van een seminar.

14. EVA stelt de User onmiddellijk in kennis van eventuele beveiligingsincidenten en/of datalekken, en van de door haar getroffen maatregelen ter beperking van eventuele verdere schade. Incident is een gebeurtenis die een onmiddellijk of potentieel schadelijke uitwerking heeft op het functioneren van computers of netwerken, die resulteren in verlies, misbruik of manipulatie van informatie, of inbreuk op vertrouwelijkheid. EVA zal indien nodig eveneens aangifte doen bij de privacy commissie. Verder wordt verwezen naar het privacybeleid van EVA en dit eveneens in extenso te vinden op onze website.

15. EVA doet er alles aan om klachten te voorkomen. Voor het geval een deelnemer een klacht wil indienen dan is een protocol klachtenbehandeling van toepassing dat opgevraagd kan worden bij support@cryptotrain.eu.

16. Per eenvoudige brief of e-mail aan de Servicedesk van EVA kan de deelnemer aangeven dat hij/zij de persoonsgegevens wilt laten verwijderen. Na bevestiging van de Servicedesk met betrekking tot controle van het account, wordt het account/klantenfiche verwijderd.

17. In zoverre de website geraadpleegd wordt door een consument en dit met het oog op een boeking niet via een onderneming (in binnen of buitenland) is de consumentenwetgeving van toepassing. De verantwoordelijkheid van de dienstverlener strekt zich niet verder uit dan de verplichte wettelijke bepalingen voorzien door de wet (boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van Economisch recht).

18. Op geschillen met betrekking tot de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Antwerpse rechtbanken bevoegd.

De CryptoTrain staat voor u klaar.

Bedankt voor uw interesse.

Vul hier uw gegevens en vervolgens enkele vragen in om uw applicatie in te zenden. Indien toegelaten wordt u per e-mail verwittigd.